Bridgend Craft Collective Logo

Craft member

Jane Martin Beever

Category: Crefftau Cymysg, Gwaith Ffelt

Ydych chi wedi teimlo’n angerddol ynglŷn â’ch Creadigedd?

Mae creadigedd o lawer math wedi chwarae rhan mewn rhyw ffordd yn fy mywyd gyhyd ag y gallaf gofio, er nad wyf wedi gallu rhoi fy mys ar yr hyn yr oedd arnaf eisiau ei wneud. Yn fy ugeiniau, euthum i goleg cerdd a chymhwyso fel athrawes a threuliais y 22 mlynedd dilynol yn gweithio mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg. Roedd dy mam yn gwau a gwnïo drwy’r amser, yn gwneud dillad hardd fel rheol i mi. Dydy o ddim yn syndod bod fy niddordebau wedi dilyn ei chamrau hi. Ond dydy o ddim yn diweddu yn y fan honno; roedd fy hynafiad, pencerdd o’r enw Sion Bradford (1706 - 1750) [ac athro i Wil Hopkin a Iolo Morganwg ac eraill o ‘Feirdd Tir Iarll’], o Felin Pandy, Llangeinor, yn wehydd, pannwr a lliwydd. Mae tecstilau o ryw fath neu’i gilydd yn fy ngwaed. Yn fwy diweddar, ar ôl dod o hyd i’m cyfaill pennaf a’m cydweithiwr yn y rhan fwyaf o bethau, euthum yn ôl at ‘hoff bethau’ fy mhlentyndod – dŵr, sebon a gwlân. Fe gymerodd amser hir i roi’r cyfan at ei gilydd! Daeth fy hoffter o ffeltio gwlyb i’r amlwg fel glöyn byw allan o gocŵn, roedd arnaf eisiau ffeltio bob dydd, roedd fel pa bai gennyf dros 30 mlynedd o waith dal i fyny. Rwyf wedi dysgu fy sgiliau drwy fynychu dosbarthiadau ffeltio gwlyb, gweithdai ac ysgol ffeltio a’r rhyngrwyd wrth gwrs. Rwyf yn dal i ryfeddu at ffeltio. Rwyf yn arbennig o hoff o weithio gyda gwrthyddion, yn creu bagiau, pyrsiau a hetiau. Sgarffiau o ffelt nuno yw fy ffordd orau o lawer o weithio. Ffeltio sydd ar fy meddwl drwy’r amser, rwyf yn gaeth iddo! Pan fyddaf wedi treulio rhai dyddiau ar brosiect gwnïo, bydd y dyhead i ffeltio yn codi ac yn datgelu fy hoffter o wlân, dŵr a sebon a beth sy’n digwydd pan gânt eu cyfuno a beth allaf i ei wneud â’r peth. Mae fy hoffter o ffeltio wedi dod â mi ar daith o gariad tuag at adnoddau natur ac mae’r posibiliadau yn ddiddiwedd.

  • Email: jamabefelt@gmail.com
  • Website: https://jamabe.weebly.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/Jamabefelt
  • Craft member

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram